کتابخوانی در ایران

میزان کتابخوانی در ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد ایران: سرانه مطالعه در کشور ۳۳ دقیقه‌ است.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و نقل از ایسنا، وزیر فرهنگ و ارشاد ایران گفت: پیمایش‌های ملی معتبر نشان می‌دهد سرانه مطالعه کشورمان ۳۳ دقیقه است که این موضوع بدون احتساب فضای مجاری، کتاب درسی، کمک‌درسی و ادعیه است.

✍ زانا کوردستانی