هشدار نویسندگان درباره‌ی هوش مصنوعی

نامه هشدارآمیز ۸۰۰۰ نویسنده درباره هوش مصنوعی

زانا کوردستانی / نویسندگانی چون «مارگارت اتوود» و  «فیلیپ پولمن» و هشت‌هزار نفر دیگر نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند که در آن خواسته شده است که در صورت استفاده از اثر یک نویسنده توسط هوش مصنوعی اجازه گرفته و غرامت داده شود.

نامه هشدارآمیز ۸۰۰۰ نویسنده درباره هوش مصنوعی!

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، نویسندگانی چون «مارگارت اتوود» و  «فیلیپ پولمن» و هشت‌هزار نفر دیگر نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند که در آن خواسته شده است که در صورت استفاده از اثر یک نویسنده توسط هوش مصنوعی اجازه گرفته و غرامت داده شود.

✍ زانا کوردستانی