معرفی مسئول هماهنگی رسانه

نجمه صالحی به عنوان مسئول هماهنگی تحریریه ، روابط عمومی و تبلیغات رسانه ایرانیان اروپا معرفی شد.

بنا به تخصص و تعهد کاری و پیگیری ها و مشارکت های مناسب سرکار خانم نجمه صالحی از طرف مدیر مسئول سایت...
 بنا به تخصص و تعهد کاری و پیگیری ها و مشارکت های مناسب سرکار خانم نجمه صالحی از طرف مدیر مسئول سایت به عنوان مسئول هماهنگی هیات تحریریه ، روابط عمومی و تبلیغات معرفی شد.

 

 

نجمه صالحی ،نویسنده و فعال هنری است و هم اکنون   عضو هیات تحریریه است وروزانه سرمقاله ی  نشریه را به قلم تحریر در می آورد.

 

رسانه برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارد.

ازجمله آثار نجمه صالحی : کتاب سپهر بیکران ، سلطنت روح ، جنت ، پرواز قو و …

 

وی هفت اثردیگردر دست انتشار دارد ..