نشر و معرفی “برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران” تالیف دکتر حسن رهایی

“برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران” تالیف دکتر حسن رهایی منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ “برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران” عنوان کتاب تالیفی دکتر حسن رهایی عضوهیات علمی جهاددانشگاهی استان سمنان به زیور چاپ آراسته شد. کتاب ” برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران” در ۲۳۲ صفحه و به همت انتشارات نیلون […]

“برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران” تالیف دکتر حسن رهایی منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ “برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران” عنوان کتاب تالیفی دکتر حسن رهایی عضوهیات علمی جهاددانشگاهی استان سمنان به زیور چاپ آراسته شد.

کتاب ” برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران” در ۲۳۲ صفحه و به همت انتشارات نیلون منتشر و به بازار کتاب راه یافته است.
این کتاب در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه و در پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفته است.
رهایی که سابقه چندین دوره ریاست جهاددانشگاهی استان سمنان را در کارنامه خود دارد از اعضای هیات علمی و استادیار جهاددانشگاهی و مدیر گروه های آموزشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان است.
دکتر حسن رهایی در مقدمه این کتاب هدف از تالیف این کتاب را ارائه راهکارهای برای برنامه ریزی گردشگری در روستاهای کویری ایران برشمرد و آورده است:
در این راستا با اتخاذ پارادایم ترکیبی و غور در نظریه ها و مدل های مختلف گردشگری، گردشگری کویر و پایداری روستایی، گردشگری پایدار روستایی اقدام به مفهومسازی سازههای مفهومی وارائه آن گردید. یافته ها نشان داد مدل بهینه توسعه گردشگری کویر با محوریت روستاهای کویری ایران نشان از برتری و اهمیت مدل ژئومورفوتوریسم در فرایند توسعه گردشگری با توجه به ماهیت و دارایی های آنها است. این مدل از بین شش مدل مشهود و منتخب جهانی در توسعه گردشگری یعنی مدل گونه شناسی کوهن، مدل چرخه عمر باتلر، مدل رنجش داکسی، مدل توسعه تفرجگاهی پریدوکس، مدل رقابت پذیری تفرجگاهی کراچ و ریچی و مدل ژومورفوتوریسم تحلیل و انتخاب گردید. همچنین شناسایی پیشران های قابل اتکا برای برندسازی گردشگری در توسعه گردشگری مناطق روستایی نشان داد که شش پیشران اصلی در این امر تاثیر راهبردی دارد که از آگاهی تا کیفیت اقتصادی-راهبردی را در بر می گیرد.

همچنین پایداری گردشگری مناطق روستایی درمحدوده مورد مطالعه از طریق شش شاخص یعنی پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری فرهنگی، پایداری سیاسی، پایداری اکولوژیکی و پایداری تکنولوژیکی مورد تحلیل قرار گرفت. در آخر، یافته ها بر این استوار بود که آیا مدل ژئومورفوتوریسم می تواند به تحقق برند گردشگری مناسب با توسعه گردشگری مناطق روستایی و همچنین پایداری گردشگری مناطق روستایی کمک کند؟ این فرایند از طریق سنجش ساختار ارتباطی بین این دو در قالب مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت و نتایج نشان داد که مدل ژئومورفوتوریسم میتواند در ساخت برند گردشگری و پایداری مناطق روستایی مؤثر باشد. بر اساس یافته های ، با توجه به دستاوردهای نظری و عملیاتی آن، اقدام به ارائه مدل تبیین کننده نهایی موضوع گردید که از دو بخش کالن )سیاست ها( و خُرد )راهبردها( و راهکارهای بخشی خاص هر سطح تشکیل شده است.
همچنین دکتر سیدسعید هاشمی رییس انجمن علمی گردشگری ایران و دانشیار و مدیر گروه برنامه ریزی گردشگری منطقه ای دانشگاه علم و فرهنگ با نگارش مقدمه ای براین کتاب به اهمیت گردشگری روستایی و گردشگری در کویر پرداخته و آورده است:
کویرها از سرمایه های مهم گردشگری به شمار می روند و روستاهایی که در مناطق کویری قرار دارند علی رغم مشکلات زیاد اقتصادی، کم آبی و … از ظرفیت های انسانی، طبیعی و جاذبه های متعدد تاریخی و اکوتوریستی برخوردار هستند که می توان از این ظرفیت ها در جهت توسعه گردشگری روستایی بهره برد. دکترحسن رهایی ازاعضای هیات علمی جهاددانشگاهی ازمحققین است که سالیان زیادی درحوزه گردشگری کویرفعالیت های علمی کرده است وکتاب ارزشمندحاضر”برنامه ریزی گردشگری روستاهای کویری ایران “ایشان بر آن است تا فرصتی را فراهم آورد تا بتوان با تبیین ظرفیت های کویر به عنوان منبعی با پتانسیل بالای طبیعی و انسانی، بی انتها و قابل دسترس، منجر به توسعه گردشگری روستاهای مناطق کویری ایران گردد.