از تازه های کتاب چه خبر ؟

نشر و معرفی کتاب ” درآمدی بر فلسفه فضای مجازی “

کتاب ” درآمدی بر فلسفه فضای مجازی ” منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم (پمفات)، کتاب درآمدی بر فلسفه فضای مجازی با نگاهی به تمدن نوین اثر تازه دکتر رضا غلامی با همکاری علیرضا قربانی منتشر شد. بر اساس این خبر، این‌ کتاب در ۱۴۳ […]

کتاب ” درآمدی بر فلسفه فضای مجازی ” منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم (پمفات)، کتاب درآمدی بر فلسفه فضای مجازی با نگاهی به تمدن نوین اثر تازه دکتر رضا غلامی با همکاری علیرضا قربانی منتشر شد.

بر اساس این خبر، این‌ کتاب در ۱۴۳ صفحه و قطع رقعی به واکاوی فلسفی مسائل مبنایی فضای مجازی پرداخته و در ۱۰ فصل نوشته شده است؛ فلسفۀ فضای مجازی، هویت و فضای مجازی، آزادی و فضای مجازی، عدالت و فضای مجازی، اخلاق و فضای مجازی، شر یعت و فضای مجازی، فضای مجاز ی به‌مثابه یک تمدن تازه بشری، فضای مجاز ی و تمدن نوین ، چشم‌انداز فضای مجاز ی در تمدن نوین و حکمرانی‌ بر فضای مجازی منتشر شد.