درمان اوتیسم

نظری بر بیماری اوتیسم از زبان دکتر اخلاقی متخصص بیماری های اتیسم کودکان

نظری بر بیماری اوتیسم از زبان دکتر اخلاقی متخصص بیماری های اتیسم کودکان...

 

 

 

پرفسور اخلاقی کوهپایه: دکترای تخصصی کودکان استثنایی_ آلمان