پنجمین نمایشگاه آثار برتر و فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی استان مرکزی

پنجمین نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان مرکزی

زانا کوردستانی / پنجمین نمایشگاه آثار برتر و فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی استان مرکزی آغاز شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، پنجمین نمایشگاه آثار برتر و فاخر
صنایع دستی و هنرهای سنتی استان مرکزی در حال برگزاری است.
این نمایشگاه لز ۱۸ خرداد لغایت ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ برپاست.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی