سرویس تاریخی _ دین ، انسان ، جهان

نگاهی به تاریخ انسان ، دین ، جهان قسمت سیزدهم _ “ی ، صفایی”

سئوالی مطرح است که آیا کتاب مقدس یک حقیقت تاریخی است؟
آیا کوچ گری شیوخ یهود -ابراهیم -اسحق-یعقوب و خروج از مصر که در آن یهودیان در بردگی می زیستند، بازگشت آنها به کنعان و ماندگار شدنشان در آنجا و رویدادهای دیگر که به تفصیل در کتابهای مقدس «تورات و انجیل» روایت شده است حقیقت دارند و میتوان آنها را باورکرد؟ بگو مگو ها و آرای ناهمساز در این زمینه پیوسته وجود داشته است اما در دوران کنونی آنچه در اسرائیل می گذرد و کشمکش دولت اسرائیل با فلسطینی ها سبب شده است که این بگو مگو ها ابعادی تازه بخود بگیرد.
در پنجاه سال اخیر پژوهشگران روایت های کتاب مقدس را با کشفیات نو سنجیده و بررسی کرده اند و آن یقین و باوری را که از زمانهای دور و دراز درباره ی کتاب مقدس و روایات آن کارگر بود زیر پرسش برده اند.
تازه ترین این پژوهش ها کار (زیو هرزوک)
Zeev Herzog استاد باستان شناس
دانشگاه «تل آویو‌» است. او میگوید «روایت های کتاب مقدس» در باره خروج یهود از مصر، سرگردانی چند سالانه اش در بیابان و بازگشتش به کنعان را هیچ یک از پژوهش های علمی ثابت نکرده است. دو باستان شناس اسرائیلی دیگر «اسرائیل فین کلشتینE. Finkelstein) و «Neil AsherSilberman نئیل آشر سیلبرمن »
کتابی زیر  عنوان «پته ی کتاب مقدس برآب افتاد»  نوشته اند که یکسال پیش در
آمریکا نشر یافت. محافل بنیادگرا این کتاب را تحریم کردند ولی مورد استقبال
یهودیان ارتدکس، لیبرال و «دین جدا»
قرار گرفت. این دو نویسنده در نادرست بودن روایاتی که بنیان قومیت و ملیت یهودیان است هیچ شک ندارند. میگویند
«کتاب مقدس یک اثر ادبی-سیاسی است که به فرمان جوسیاسJosiasسلطان جودا (شاه نشین یهودی جنوب اسرائیل)که از۶۴۰تا۶۰۹ پیش از مسیح سلطنت میکرده ساخته و پرداخته شده است.
به گمان این دو تن، در آن دوران قلمرو یهود شاهی شمال اسرائیل را که شکوه و بزرگی اش پیش از یهود شاهی جنوب بود
آشوری ها گشوده بودند و امپراتوری آشور نیز رو به زوال رفت. «جوسیاس» فرمان داد تا متون پراکنده ی کتاب مقدس را جمع آوری کنند و به گونه ای سرهم کنند و ببافند که ابزاری شود که با آن بتوان همه ی یهودیان را زیر لوای یک سلطان (که خود جوسیاس بود)گرد آورد و از دو قلمرو شمالی و جنوبی یک قلمرو یگانه در آوردند که پایتخت آن بیت المقدس باشد و بیش از یک معبد نداشته باشد که آن هم معبد شاه سلیمان است.
این دو نویسنده همه ی روایات در باره قوم یهود را از دوران ابراهیم تا زمان شاهان یهود بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که همه ی آن روایات افسانه هایی اند برای به کرسی نشاندن خواست جوسیاس که قلمرو دو پادشاهی را یکی کند و از آنها یک کشور یگانه و از همه یهودیان یک ملت یگانه و نیرومند بسازد که بتواند در برابر همسایگان نیرومند خود آشور، مصر و بین النهرین بایستد. آنها یقین دارند که روایات کتاب مقدس در باره مشایخ  یهود-ابراهیم، پسرش یعقوب و پسر او یوسف هیچ حقیقت تاریخی ندارند و شخصیت ها و جایگاه هایی که
در آن کتاب نام برده شده با هیچ یک از آثار و سنجه های باستان شناسی نمی خوانند. مصالحی که کتاب مقدس با آنها ساخته شده عبارت است از خاطر ه ها، تکه پاره های عرف و عادت هایی که از ناهمسازی های آن اقوام با یکدیگر برمی خواسته است.
بهرحال همه ادیان شاهکارهایی هستند که توسط انسانها ساخته و پرداخته شده اند! به اسلام هم میرسیم که همچون یهودافسانه ای بیش نبوده است.
همه ادیان را بر اساس رخدادهای تاریخی بگونه ای وارونه ساختند که باورمند شوند. برای مثال داستان موسی و به آب انداختن آن…..
ادامه دارد…

نویسنده : ی ، صفایی