تکنیک کنترل و نظم در کودکان بی نظم

تکنیک کوچک برای کودکان بی نظم، دکتر ندا رحیمی فرد

اگر در ارتباط با نظم فرزندت ازش درخواست میکنی و اون بی توجهی میکنه و تو مجبور میشی مدام غر بزنی و با صدای بلند حرف بزنی باهاش پ تاثیری در رفتار فرزندت نمیبینی، این روش رو امتحان کن…👇👇👇👇 امیدوارم کارا و مفید باشه…

اگر در ارتباط با نظم فرزندت ازش درخواست میکنی و اون بی توجهی میکنه و تو مجبور میشی مدام غر بزنی و با صدای بلند حرف بزنی باهاش پ تاثیری در رفتار فرزندت نمیبینی، این روش رو امتحان کن…👇👇👇👇

امیدوارم کارا و مفید باشه…