ویدئو قصه کودک

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو از سری قصه های من و بابام ،رویا و واقعیت

  از مجموعه قصه های من و بابام

 

رویا و واقعیت.                                     با صدای ناهید قصه گو     

 

 

 

 

 

 

 

 

ثنظیم: پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی 

بخش کودک