ویدئو قصه با ناهید قصه گو

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو

ویدئو قصه کودک ،روباه تشنه نوشته کالین کلارک ترجمه محمد شمس

روباه تشنه 

از کتاب قصه های زمستان

نوشته کالین کلارک

ترجمه محمد شمس

با صدای ناهید قصه گو

 

تنظيم پریسا توکلی 

دبیر بخش فرهنگی 

بخش کودک