انسان، دین ، جهان

پاورقی تاریخی : تاریخ ، انسان ، دین – ی ، صفایی – قسمت دوم

 

بهرحال رفته رفته که گرما بیشتر کاهش یافت، اینجا و آنجا باران نم نم باریدن گرفت و نم نم باران بزودی به رگبارهای تند بدل شد. ابرهایی که بر فراز زمین آونگ بودند در ازای شصت هزار سال بر زمین باریدند و در گودی های رویه ی زمین اقیانس ها را بوجود آوردند.

آب باران ها که بر زمین می بارید و اقیانوس ها را می انباشت رفته رفته گرمای کره ی زمین را کاهش می داد تا سرانجام به آن درجه رسید که امروز هست، بیست تا سی درجه سانتی گراد. بارانی که بر زمین میبارید کمابیش سه میلیارد سال پیش بند آمد اما تا آن وقت زمین هنوز برای زیستن آماده نشده بود. هوای پیرامون زمین ترکیبی بود از اکسید دو کربن، بخار آب، متان و آمونیاک، پس نمی توانست تابش ماوراء بنفش را که خورشید به زمین فرو می ریخت چاره کند. رویه ی زمین نیز هنوز به اندازه ی کافی سفت و سخت نشده بود، خمش و نرمش داشت زیرا گدازه های آتشقشانی از اندرون زمین برون می جهید و بر رویه ی زمین پراکنده میشد. بر خاره سنگ ها که گدازه های آتشفشانی بجا نهاده بودند هنوز هیچ گیاهی نروئیده و آبی که بر روی زمین یافت میشد شورابی بود که در فرو رفتگی ها و گودال ها انباشه شده بود.

اما همین چند و چون های بی نوید، هسته های زندگی را در خود می پرورانید. عناصر

شیمیایی پیچیده و شگفت آور همچون

اسیدهای آمینه و اسید فورمیک در آب دریاها پیدا شدند و در دریاها یک محیط

زیست ساختند. بهرحال هزاران سال گذشت تا آدمی در پهنه دانش، اندک اندک پیش رفت و توانایی یافت که ناشناخته های خود را که تا آن زمان در پوشش افسانه و اسطوره بیان میکرد، رفته رفته باز شناسد.

اسطوره ها ساخته و پرداخته ذهن و خیال خود او بود، پس در جهان عینی و ملموس وجود نداشت.

دانش بشری تاکنون به این دستاورد رسیده است که جانداران و گیاهان در آغاز اینگونه نبوده اند که هستند. در آغاز همه ی آنها بسیار کوچک اندام و ساده بوده اند، موجوداتی «تک یاخته ای» همانند چیزی که امروزه به آن «باکتری» می گوییم.

آن موجودات ریز و ساده به کندی بسیار در ازای سه هزار میلیون سال، کم کم دگوگونی یافته و کاملتر شده اند که امروزه هستند . این دگرگونی تکامل هنوز هم پیگیر است، هر چند که آهنگ تکامل به اندازه ای کند است که در سراسر عمر خود نمی توانیم آن را به چشم ببینیم.

این بررسی ها بما می آموزند که در رده های گونه گون جانوران در بسیاری چیزها

باله های برخی از جانوران دریایی و بازوی آدم بنیان شان یکی است. بررسی فسیل های کشف شده نشان داده است که همه ی این ساختارهای استخوانی از باله های ماهی های آغازین برآمده و تکامل یافته اند. نخستین ماهی ای که از دریا به خشکی خزیده ساختار استخوانیش همین

گونه بوده و از رشد و تکامل همین ماهی بوده که جانوران دوزیستی «آبزی-خاکزی»

و خزندگان و پرندگان و پستاندان بوجود آمدند. خلاصه تر کنم اینکه چرا جانوران و گیاهان ناگزیر باید دگرگون شوند؟

یا این دگرگون شدن چگونه شکل میگرد؟

و اینکه این دگرگونی چگونه از یک نسل به نسل پی آیند خود میرسد؟ همه اینها بر

روند زندگانی خود ما انسانهاست.

و این روند همچنان ادامه دارد و امروز انسان، انسان امروزی در حال تغییر و تحول است. نمونه اش زندگی کرونایی و تحولاتی که توسط همین انسان در حال شکل گیری است و….

ادامه دارد

نویسنده : ی ، صفایی