پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ با “جناب پرفسور حسین اخلاقی” درباره :چگونگی تشخیص کودکان استثنایی، فرم رفتار والدین با این کودکان و مدارس ایشان”

پرسش و پاسخ با جناب پرفسور حسین اخلاقی در مورد کودکان استثنایی و نحوه رفتار والدین با آن ها و فرم تحصیلات ایشان...

۱. کودکان کم توان ذهنی چه مشخصه ای دارند؟
۲. والدین چگونه با کودکان کم توان ذهنی باید برخورد کنند؟
۳. فرزندم تا پایه ابتدایی در مدارس عادی بوده است اکنون به ما می گویند که باید به مدارس کودکان استثنایی برود ، اما ما تمایل نداریم که با او مانند کودکان استثنایی رفتار شود و خودش هم دوست ندارد. چرا نمی تواند درمدرسه عادی بماند؟

تنظیم کننده : دکتر حسین اخلاقی، دکترای تخصصی کودکان استثنایی