اطلاعات حقوقی - پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ حقوقی-جمعه ها با دکتر حسن سعدی-دکترای حقوق و وکیل پایه یک

اگرکسی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود که طبق قانون جزای ایران جرم است...

 

آیاداشتن تابعیت دوگانه شخص باید برای اموال و املاک خارج ازکشور درایران مالیات بدهد؟ قانون چه میگوید؟
سوال دوم:اگر شخصی با تابعیت دوگانه جرمی عمومی نه سیاسی درخارج انجام داده دردادگاه ایران قابل بررسی است مثل نزاع کلاهبرداری یاقتل

اگرکسی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود که طبق قانون جزای ایران جرم است،اگر در ایران دستگیر شود طبق قانون ایران محاکمه و مجازات میشود.
بنابرایران اگر یک ایرانی در اروپا مرتکب جرم عمومی مانند قتل،کلاهبرداری یا جرم سیاسی مانند ترور مقامات رسمی گردد و به ایران فرارکند،درصورت دستگیری طبق قانون ایران محاکمه و مجازات می شود.

سلام.کسانی که دارای املاکی هستند،این املاک درهرکشوری که باشد در همان کشور باید مالیت بدهد.بنابراین املاک خارج از کشور ایران، مشمول قانون مالیات ایران نمی شود.

 

دکتر حسن سعدی – دکترای حقوق وکیل پایه یک