سرویس اطلاعات حقوقی _ نجمه صالحی

پرسش و پاسخ حقوقی-جمعه ها با دکتر حسن سعدی-دکترای حقوق و وکیل پایه یک

کسانی که دراستخدام یک اداره تابع قانون استخدام کشوری بوده و استعفا کرده یا اخراج شده یا بازخرید شده اند نمی توانند دراستخدام هر یک از ادارات دولتی تابع قانون مذکور در آیند...

 

 

سوال: آیا داشتن اقامت کاری یا دایم و یا پناهندگی خارج ازکشور برای برگشت به کارهای دولتی مانع است؟ قانون در این خصوص چه میگوید؟البته در صورتیکه قبلا از کار دولتی بازخرید کرده بوده باشی؟

 

 

پاسخ دکتر:

سلام.

کسانی که دراستخدام یک اداره تابع قانون استخدام کشوری بوده و استعفا کرده یا اخراج شده یا بازخرید شده اند نمی توانند دراستخدام هر یک از ادارات دولتی تابع قانون مذکور در آیند.مثلا اگر کسی در استخدام اداره دارایی بوده و به یکی از روشهای فوق کنار رفته است دیگر نمی تواند در اداره مذکور یا سایر ادارات دولتی.در آید.

بازگشت پناهندگان به کشور مستلزم درخواست است.یعنی چنین شخصی باید به وزارت کشور یا سفارت ایران در کشور محل اقامتش مراجعه و تقاضای بازگشت به ایران را تقدیم کند.دولت ایران می تواند مخالفت کند یا موافقت .اگر متقاضی مشکل سیاسی نداشته باشد معمولاموافقت می شود.درمورد بازگشت به کار بشرحی است که عرض کردم.

 قانون استخدام کشوری ایران حاکم بر روابط شغلی افراد با دولت است.اما اگر کسی در استخدام سازمانی که تابع قانون فوق نبوده و استعفا کرده باشد،مثلا ارتشی بوده،میتواند پس از استعفا چنانچه سایر شرایط را داشته باشد،به استخدام یکی از اداراتی که تابع قانون استخدام کشوری است درآید.

پیروز باشید.

 

دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک