سرویس حقوقی-نجمه صالحی

پرسش و پاسخ حقوقی-سهم الارث-“دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

سهم الارث دختر و پسر چگونه تقسیم می‌شود، خانواده ای...

سمیرا خسروی از گلپایگان: 

سوال : سهم الارث دختر و پسر چگونه تقسیم می‌شود، خانواده ای که ۴ دختر و یک پسر هستند؟

ممنون

 

پاسخ آقای دکتر حسن سعدی :

سلام .در شرایط عادی سهم پسر دوبرابر سهم دختراست.در شرایطی که فقط یک دختر و یک پسر باشد،سهم هردو مساوی است. درمورد سوال دوسهم دوتا ختر و یک سهم پسر می برد.بنابراین میراث پس از کسر بدهی متوفی و اگر پدر و مادر و همسر داشته باشد ، باقی مانده به سه قسمت تقسیم و یک سهم به پسر و دوسهم نیز به ۴دختر می رسد که هرکدام نیم سهم میبرد.

دکتر حسن سعدی: دکترای حقوق و وکیل پایه یک