پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش و پاسخ حقوقی- مبحث ارث – “دکتر حسن سعدی”

سوال این هفته: جواد از دوسلدورف آلمان

میخواستم درخصوص تقسیم ارث قبل از فوت پدرو مادر بپرسم و آیا اگر والدین قبل از مرگ ملکیرا بهمنام فرزندی بزنند آیا شامل مالیات ارث میشود؟ و سوال دیگر آیا بعداز فوت والدین آیا فرزندان دیگر حق اعتراض به دادگاه جهت پس گرفتن حق ارثشان از ملک بخشیده شده را دارند وآیا دادگاه میتواند آن ملک را که به نام یکی از فرزندان شده پس بگیرد…

پاسخ دکتر حسن سعدی : 
سلام.قبل از فوت ارث محقق نمی شود.هرکس ملک یا مالی را در زمان حیاتش به کسی واگذار کند،احکام ارث بر آن بار نمی شود و کسی که انتقال گرفته مالک ان مال یاملک می شود و هیچکس حق اعتراض ندارد،نه در زمان حیات و نه بعد از مرگ واگذار کننده.
اما ممکن است کسی وصیت کند که پس از مرگش ملک یا مالی به کسی بدهند.این وصیت تا میزان یک سوم از اموالش نافذ است و بعداز مرگش باید ورثه وصیتش را اجرا کنند.مازاد بر یک سوم موکول به موافقت ورثه است اگر ورثه موافق نباشند،اموال متوفی طبق مقررات ارث بین ورثه تقسیم می شود.

 

 

دکتر حسن سعدی : دکترای حقوق و وکیل پایه یک