پرسش و پاسخ حقوقی

“پرسش و پاسخ حقوقی _ همسر دوم _ دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

زن هرزمان و درهرشرایطی حق دارد مهریه خودرا از شوهرش بگیرد و درهمان حال زندگی زناشویی را با شوهرش ادامه دهد.اگرتخلف کند دادگاه او را مجبور به پرداخت مهریه،خسارت دادرسی،خسارت...

پرسش حقوقی : سروش از ایلام

سلام.

اگر شوهر بدون اجازه همسر، همسر دیگری اختیار کند، آیا زن میتواند مهر خود را اجرا بگذارد همزمان که زندگی میکند؟

و در این شرایط پیش آمده زوج برای ادامه زندگی و اعتدال چه کاری باید انجام دهد؟

 

پاسخ آقای دکتر :

سلام.

زن هرزمان و درهرشرایطی حق دارد مهریه خودرا از شوهرش بگیرد و درهمان حال زندگی زناشویی را با شوهرش ادامه دهد.اگرتخلف کند دادگاه او را مجبور به پرداخت مهریه،خسارت دادرسی،خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل خواهدکرد.

مردی که دوهمسر دارد باید از لحاظ مایحتاج زندگی هردو را بنحو مساوی تامین کند.در روابط شخصی و خانوادگی نیز عدالت را بین شان رعایت کند.