پرسش و پاسخ حقوقی

“پرسش و پاسخ حقوقی _ پرداخت نفقه_ دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

مقدار نفقه براساس نیازهای منطقی شخص جهت ادامه زندگی تعیین میشه و شخص متعهد باید روزانه و نقدا بپردازد.عدم پرداخت...

پرداخت نفقه به چه صورت است ؟

 

سلام.

مقدار نفقه براساس نیازهای منطقی شخص جهت ادامه زندگی تعیین میشه و شخص متعهد باید روزانه و نقدا بپردازد.عدم پرداخت نفقه هم جنبه کیفری دارد هم حقوقی.نفقه شامل هزینه های خوراک،پوشاک،مسکن،دارو و درمان،مستخدم برای زوجه اگر پیش از ازدواج مستخدم داشته یا پس از ازدواج بعلت بیماری یا ناتوانی نیاز به مستخدم داشته باشد.از آنجاکه شرعا و قانونا تحصیل تا سطح دانشگاه مجانی است،این موضوع جز نفقه نیست.اگرچه همه به آن نیاز دارند و هزینه اش هم سرسام آوراست.

 

 

https://instagram.com/iranian_europe_news?igshid=ZDdkNTZiNTM=