برای عرض تسلیت

پیام تسلیت اعضای رسانه ایرانیان اروپا به همکار ارجمند جناب ٱقای پرفسور حسین اخلاقی

جناب پرفسور اخلاقی گرامی خبر پرواز خواهر زاده ی گرانقدرتان و نوگل زیبایش در حادثه ی سیل فیروز کوه، اعضای هیات تحریریه ی رسانه را در غم و اندوهی وصف ناشدنی فرو برد...

جناب پرفسور اخلاقی گرامی
خبر پرواز خواهر زاده ی گرانقدرتان و نوگل زیبایش در حادثه ی سیل فیروز کوه، اعضای هیات تحریریه ی رسانه را در غم و اندوهی وصف ناشدنی فرو برد.
از طرف هیات تحریریه و سایر اعضای رسانه ی ایرانیان اروپا برای شما همکار محترم صبرجمیل و برای عزیزان سفر کرده عروجی به نور و آرامش آرزومندیم
یادشان مانا و خاطراتشان گرامی باد.

محسن لشگری 

مهدی قاسمی 

و سایر اعضای رسانه ی ایرانیان اروپا