کارشناس قطری شبکه الکاس: گل سوم قطر به ایران در var دستکاری شده

کارشناس قطری شبکه الکاس: گل سوم قطر به ایران در var دستکاری شده و در شرایط آفساید به ثمر رسیده است!

کارشناس قطری شبکه الکاس: گل سوم قطر به ایران در var دستکاری شده و در شرایط آفساید به ثمر رسیده است!