آشتیان را در شعر شاعران بشناسیم

کتاب آشتیان در شعر شاعران منتشر شد

🔸منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب “آشتیان در شعر شاعران”، با گردآوری و نگارش “مصطفی ذکایی آشتیانی”، چاپ و منتشر شد.
این کتاب توسط انتشارات سفیر اردهال به دوستداران شعر و ادب عرضه شده است.

✍ زانا کوردستانی