پنجمین کتاب عشرت بنی‌هاشمی منتشر شد

رهگذران خیال عیان شدند

زانا کوردستانی / کتاب "رهگذران خیال" مجموعه اشعار نو، بانو "عشرت بنی‌هاشمی" چاپ و منتشر شد.

کتاب رهگذران خیال منتشر شد


به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب “رهگذران خیال” مجموعه اشعار نو، بانو “عشرت بنی‌هاشمی” چاپ و منتشر شد.
این کتاب، پنجمین اثر این بانوی شاعر، در ۱۴۵ صفحه است.

✍ زانا کوردستانی