کتاب روز سینما در بانک صوتی نابینایان ایران قرار گرفت

کتاب روز سینما در بانک صوتی نابینایان کشور

زانا کوردستانی / کتاب روز سینما نوشته آقای "یوسف نیک‌فام" شامل سه داستان کوتاه با نام‌های «روز سینما»، «فوتبالدستی» و «طلسم و سنگ» در بانک صوتی نابینایان و کم‌بینایان کشور قرار گرفت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب روز سینما نوشته آقای “یوسف نیک‌فام” شامل سه داستان کوتاه با نام‌های «روز سینما»، «فوتبالدستی» و «طلسم و سنگ» به کوشش و صدای خانم “مهناز مهدیزاده” در بانک صوتی نابینایان و کم‌بینایان کشور قرار گرفت.

این کتاب در سال ۱۳۹۱ به کوشش انتشارات آیندگان منتشر شده بود.‌

✍ زانا کوردستانی