معرفی کتاب سلطنت روح

کتاب سلطنت روح – “میلادِ قلم- دروازه نارنجی” – نجمه صالحی

دروازه نارنجیِ ما سالهاست نامت را می‌خوانند...

میلادِ قلم(سلطنت روح)
دروازه نارنجی

شاید او اولین کسی بود که از لابلای گِل های باغچه قلم برداشت  و آن قلم را به من هدیه داد دلتنگ کسی هستم که دیگر در میان اقوام نیست ، او رفته اما اکنون در حضور دیگری بیدار است. او خفته است اما بیداری اش را قلم فریاد میزند . تنها هدیه ی هنرمندانه ای بود که باید بوجودش بالید. معیاری به سبک یک ورودی برای دروازه ی نارنجی

کلید این هنر یک قلم نارنجی بود ، او یک لباس نارنجی به تن داشت و لبخند زیبایی روی لبانش نقش بست. زیبایی خصلتی بود که در سلول به سلول او تشکیل شده بود . او فریادی پر از پرواز داشت و مرا دلگرم به آغازی دوباره کرد …

او یک نگهبان است ، سرباز محافظی که هرگز رهایم نمیکند.
رسالت این انتشار را خودش آغاز کرد

اکنون قلم من دست اوست و دست من قلم او شده است …
مینویسم تا فریادش را به کرانه اتصال رسانم
احساس من از حضور او سر چشمه می‌گیرد تا رسالت خویش را پیاده کنیم.
میلادی که به جایگاه آبی خواهد رسید

از ورودی های نارنجی عبور کرده و دست رسالتی برای اقیانوسها ست…

نویسنده : نجمه صالحی