معرفی کتاب مبانی و مولفه های تدریس آموزش فوتبال نوشته دکتر حمید رضا سالم

دکترحمیدرضا سالم نويسنده کتابهاي مستطیل سبز، استعداديابی در فوتبال، چگونه مربی موفقی باشیم، رهبري فوتبال هجومی ۲،۳،۲،۳ ۳،۳،۴ هجومی سیستم دانشگاه فوتبال يکی ديگر از کتابهاي خود رو با عنوان مبانی و مولفه هاي تدريس در آموزش فوتبال u128 در سال ۲۰۲۴ منتشر کرده است. اين کتاب با عنوان برنامه ريزي تمرينی براساس سن و […]

دکترحمیدرضا سالم نويسنده کتابهاي مستطیل سبز، استعداديابی در فوتبال، چگونه مربی موفقی
باشیم، رهبري فوتبال هجومی ۲،۳،۲،۳
۳،۳،۴ هجومی سیستم
دانشگاه فوتبال
يکی ديگر از کتابهاي خود رو با عنوان مبانی و مولفه هاي تدريس در آموزش فوتبال u128
در سال ۲۰۲۴ منتشر کرده است.
اين کتاب با عنوان برنامه ريزي تمرينی براساس سن و زمان تمرين و تعداد جلسات تمرينی براي
برنامه ريزي بلند مدت و کوتاه مدت می پردازد.
اهداف: تمرينات پويا و کشف استعدادها
مفاهیم هفت گانه سرعت
سرعت عمل بازی: توان تصمیم گیري سريع و موثر باتوجه به شرايط بازي و اهداف مربی
)تکنیک، تاکتیک (
سرعت عمل با توپ: توانايی اجراي وظايف تکنیکی باتوپ باحداکثرسرعت
سرعت حرکت بدن: توانايی حرکت با حداکثر سرعت بدون توپ با استفاده از حرکت هاي
چرخشی ايی و غیر چرخشی
سرعت عکس العمل: توانايی عکس العمل به عمل قبل همانند توپ، بازيکن هم تیمی يا حريف
سرعت پيش بينی: توانايی که براثر تجربیات قبلی تکامل و میتوان حرکت ها رو ازقبل پیش
بینی نمود.
سرعت ادراکی: توانايی استفاده از حس هاي بینايی و شنوايی

کتاب مبانی و مولفه های تدریس آموزش فوتبال از سه بخش اصلی ایثار و خود گذشتگی و جوانمردی تشکیل شده است.
هدف از این کتاب بازی مالکانه ،تعداد پاس های زیاد کوتاه و بلند و بازی بدون توپ می باشد .
لازمه ی بازی مالکانه ،دوندگی های زیاد اما آگاهانه و بازی خلاقانه می باشد . هر آنچه شما بتوانید بازی خلاقانه‌ با توجه به مالکیت و گردش توپ در زمین حریف را داشته باشید و فاصله ۳۰ الی ۳۵ متر را بین خطوط حفظ کنید از شانس بیشتری برای پیروز شدن برخوردار هستید.
پیروزی فقط یک معنی دارد و آن اینکه شما تشنه ی پیروزی باشید .
در ادامه انواع سرعت ، بازی با توپ و بدون توپ و اهداف بازیکنان بدون توپ در زمین بازی را مشخص کرده ایم به روش اسپانیایی و به روز تا علاقه مندان بتوانند بهره ی کافی از کتاب را داشته باشند .
روش های تدریس دراموزش فوتبال
وقتی درمورد روش های اموزش در فوتبال صحبت میکنیم به مجموعه تمرینات سفارش شده توسط بلوک هایی که انجام میدهیم مراجعه میکنیم تا نتیجه بگیریم

تعداد زیادی از انها بسته به نتیجه ایی که ما میخواهیم بگیریم و تیممان هستند به عنوان مربی نه تنهاباید بدانیم که از کجا شروع میکنیم و به کجا میخواهیم برسیم بلکه در انتخاب مسیری که میخواهیم برویم هوشیار باشیم تا به مقصد برسیم
به همین دلیل از فوتبال بعضی از این روش ها را برایتان می اوریم تا هنگام تمرین با تیم انها رو عملی کنید
روش شناسی ها
✅ روش انتگرال جهانی OR
✅روش یکپاچه اسپانیایی
✅سیستم استنتاج
✅روش دوره سازی تاکتیکی
✅روش ورزشی پیچیده

کمک کردن به یک انسان ممکن است تمام دنیا رو تغییر ندهد اما میتواند دنیا را برای یک انسان تغییر دهد