گل اول ایران به ژاپن توسط محمد محبی با پاس گل سردار آزمون در دقیقه ۵۵ ( ایران یک -ژاپن یک)

ویدیو گل اول ایران به ژاپن توسط محمد محبی با پاس گل سردار آزمون در دقیقه ۵۵ ایران یک -ژاپن یک

ویدیو

گل اول ایران به ژاپن توسط محمد محبی با پاس گل سردار آزمون در دقیقه ۵۵

ایران یک -ژاپن یک