گل دوم ایران به امارات؛ دومین گل مهدی طارمی روی دومین پاس گل سردار آزمون در دقیقه ۶۵

#ویدیو گل دوم ایران به امارات؛ دومین گل مهدی طارمی روی دومین پاس گل سردار آزمون در دقیقه ۶۵ ایران دو – صفر امارات

#ویدیو

گل دوم ایران به امارات؛ دومین گل مهدی طارمی روی دومین پاس گل سردار آزمون در دقیقه ۶۵

ایران دو – صفر امارات