یادداشت های یک نویسنده

یادداشت های یک نویسنده “عجب سده ای است “به قلم فریبا شمس، دبیر بخش ادبیات کهن

اختلاف طبقاتی و اجتماعی و انسانی و هزار نکبت دیگر در آن موج می‌زند. جهان، آشوبستانی شده تنگ و تاریک و پردلهره...

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد

عجب سده ای است! جنگ، نفرت، سرآسیمگی، جدایی، اختلاف طبقاتی و اجتماعی و انسانی و هزار نکبت دیگر در آن موج می‌زند. جهان، آشوبستانی شده تنگ و تاریک و پردلهره- چون کوچه‌هایی تنگ و ترش- انسان‌ها همسترانی را مانند که در گردونه‌های یاس و حسرت می‌دوند بی آن که بدانند. بر تردمیلی سوار شده‌ایم که هرچه بیشتر می‌دویم، کمتر می‌رسیم؛ نسل من یادش می‌آید شود را، توله شیری که دنبال دم خود می دوید و هیچگاه به آن نمی‌رسید…چنینیم گرفتار و در رنج و یک چاره بیشتر نیست برای کمی فراخی این تنگی، نجات از این یاس و ترس و فرار از این همه آشوب و آن راه بی شک آویختن به فرهنگ و ادبیات است؛ کاری که رسانه ایرانیان اروپا با پشتگرمی دوستانش بی هیچ حمایت مالی در حال انجام است. آفرین باید گفت بر چنین بزرگ زنان و سترگ مردانی که همت بلند کرده‌اند که قدمی برای زنده‌کردن روح انسانیت و عشق و امید و شادزیستی و خردورزی بردارند؛ همان‌گونه که فردوسی بزرگ می فرماید:
خرد چشم جان است چون بنگری
که بی چشم شادان جهان نسپری

#فریبا شمس

نویسنده : فریبا شمس.

دبیر بخش ادبیات کهن و شاهنامه