یک انسان اینجاست (شعری از یون فوسه ، برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۳ )- ترجمه ؛ دکتر سعیدجهانپولاد

یک انسان اینجاست
شعری از یون فوسه ، برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۳
ترجمه ؛ سعیدجهانپولاد

یک انسان اینجاست
و سپس غیب می شود
در درون خود
همراه با باد ناپیدایی که می وزد
و  ملاقات می کند با تکانه های صخره
و در می آید به شکل معنا
در  وحدتی همیشه تازه
در سکوت محض 
از آنچه هست و آنچه نیست
جایی که باد
باد می گردد
جایی که معنا
معنا می یابد
در حرکتی بی اختیار
از همه آن چیزهایی که بوده است
و به یکباره  است
از یک منشأ
جایی که صدا، معنا را با خود می برد
پیش از آنکه کلمه خودش را  بشکند و تقسیم کند
و دیگر از آن پس
هیچگاه ما را ترک نخواهد
اما
آن در تمام گذشته و در تمام  آینده  جاری است
و آشکار است 
در چیزی که نیست
چیزی در مرز محو شدن
میان آنچه بوده
و آنچه خواهد شد
آن نامتناهی و بدون فاصله  است
در همان حرکت پاک و
محو می شود 
و آنجا می ماند
در حالی که ناپدید می گردد
روشن می گردد
تاریکی اش
در حالی که سخن می گوید
از سکوتش
هیچ جا نیست
همه جا هست
نزدیک است
دور است
و جسم و روح
به هم می آمیزند
و یکی می شوند
و کوچک است
تا اندازه ایی بزرگ
بسان هر چیزی که هست
به کوچکی هیچ چیز
و همه حکمت در آنجا است
و هیچ نمی داند در درون خود
جایی که هیچ چیز تقسیم نمی شود
و همه چیز به یکباره
خودش می گردد
و هر چیز دیگری در آن 
تقسیم شده
که تقسیم نمی شود
در مرز بی پایان
طوری که اجازه دادم
ناپدید گردد 
در حضور آشکار
در حرکت ناپدیداری
حالا  بیا و
در روشنا قدم بزن
درجایی که درخت درخت است
جایی که صخره صخره است
جایی که باد باد است
و جایی که کلمات
در یک وحدت گنگ (نامفهوم) هستند
از همه چیزهایی که پیش از این بوده است
از هر چیزی که ناپدید می شود و همچنان باقی خواهد ماند
به شکل کلماتی  آشتی دهنده

A human being is here
by Jon Fosse

A human being is here
and then disappears
in a wind
that vanishes
inwards
and meets the rock’s movements
and becomes meaning
in always new unity
of what is
and what is not
in a silence
where wind
becomes wind
where meaning
becomes meaning
in lost movement
of everything that has been
and at once is
from an origin
where the sound carried the meaning
before the word divided itself
and since then never left us
But it is
in all past and it is in all future
and it is
in something
that doesn’t exist
in its vanishing border
between what has been
and what shall come
It is infinite and without distance
in the same movement
It clears up
and disappears
and remains
while it disappears
And it lights up
its darkness
while it speaks
of its silence
It is nowhere
It is everywhere
It is near
It is far
and body and soul meet
there as one
and it is small
and as big
as everything that is
as small as no thing
and where all wisdom is
and no thing knows
in its innermost self
where nothing is divided
and everything is at once itself and everything else
in the divided
which is not divided
in endless boundary The way I let it disappear
in obvious presence
in vanishing motion
and walk around in the day
where tree is tree
where rock is rock
where wind is wind
and where words are an incomprehensible unity
of everything that has been
of everything that disappears
and thus remains
as conciliatory words

#یون_فوسه
#سعید_جهانپولاد
#نوبل_ادبیات_۲۰۲۲