۹ هزار و ۱۳۵ نانوا ایرانی در ۶ ماه نخست سال تخلف کرده اند

۹ هزار و ۱۳۵ نانوا ایرانی در ۶ ماه نخست سال تخلف کرده اند به گزارش رسانه ایرانیان اروپا به نقل از سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی ایران: در ۷ ماهه نخست سال در مجموع ۷۷ هزار و ۱۵۱ مورد بازرسی در سطح شهر تهران انجام شده است که ۲۲ هزار و ۶۶۴ […]

۹ هزار و ۱۳۵ نانوا ایرانی در ۶ ماه نخست سال تخلف کرده اند

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا به نقل از سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی ایران: در ۷ ماهه نخست سال در مجموع ۷۷ هزار و ۱۵۱ مورد بازرسی در سطح شهر تهران انجام شده است که ۲۲ هزار و ۶۶۴ مورد تخلف احراز شد و متخلفان ۴۶۰ میلیارد تومان جریمه شدند.

همچنین در حوزه نانوایی‌های سطح شهر در نیمه نخست سال، ۳۵ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی انجام شده که تخلف ۹ هزار و ۱۳۵ مورد محرز شده و ۲۹.۶ میلیارد ریال جریمه شدند.