لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ شمسی

لحظه تحویل سال در ایران وکشورهای مختلف

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ در سراسر جهان.

لحظه تحویل سال در کشورهای مختلف
تحویل سال ۱۴۰۱_۲۰۲۲
IRAN
۱۹ و ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه , یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰هجری,

مطابق با ۱۸ شعبان ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ مارس ۲۰۲۲ میلادی

لحظه تحویل سال در کشورهای مختلف
تحویل سال ۱۴۰۱_۲۰۲۲
ایران
۱۹ و ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه , یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰هجری, مطابق با ۱۸ شعبان ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ مارس ۲۰۲۲ میلادی
آلمان
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت ۴:۳۳:۲۶ pm
آمریکا
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۱۱:۳۳:۲۶ am
فرانسه
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۴:۳۳:۲۶ pm
ایتالیا
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۴:۳۳:۲۶ pm
ژاپن
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۱۲:۳۳:۲۶ am
عراق
دوشنبه ، اسفند  ۲۰۲۲،  ساعت , ۶:۳۳:۲۶ pm
کویت
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۵:۳۳:۲۶ pm
اسپانیا
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۴:۳۳:۲۶ pm
روسیه ، مسکو
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۶:۳۳:۲۶ pm
تاجیکستان
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۸:۳۳:۲۶ pm
هند
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۹:۰۳:۲۶ pm
پاکستان
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۸:۳۳:۲۶ pm
کویت
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۶:۳۳:۲۶ pm
دانمارک
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۴:۳۳:۲۶ pm
چین
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۱۱:۳۳:۲۶ pm
استرالیا ، سیدنی
دوشنبه ، اسفند ۲۰۲۲ ،  ساعت , ۲:۳۳:۲۶ am
آذربایجان
دوشنبه ، اسفند  ۲۰۲۲،  ساعت , ۷:۳۳:۲۶ pm
کانادا ، تورنتو
دوشنبه ، اسفند  ۲۰۲۲،  ساعت , ۱۱:۳۳:۲۶ am

Germany

Sunday, March 20th 2022, 4:33:26 pm
NEW YORK
Sunday, March 20th 2022, 11:33:26 am
FRANCE
Sunday, March 20th 2022, 4:33:26 pm
ITALY
Sunday, March 20th 2022, 4:33:26 pm
JAPAN
Monday, March 21st 2022, 12:33:26 am
IRAQ
Sunday, March 20th 2022, 6:33:26 pm
TURKEY
Sunday, March 20th 2022, 5:33:26 pm
SPAIN
Sunday, March 20th 2022, 4:33:26 pm
Russia/Moscow
Sunday, March 20th 2022, 6:33:26 pm
TAJIKISTAN
Sunday, March 20th 2022, 8:33:26 pm
INDIA
Sunday, March 20th 2022, 9:03:26 pm
PAKISTAN
Sunday, March 20th 2022, 8:33:26 pm
KUWAIT
Sunday, March 20th 2022, 6:33:26 pm
DENMARK
Sunday, March 20th 2022, 4:33:26 pm
CHINA
Sunday, March 20th 2022, 11:33:26 pm
AUSTRALIA/Sydney
Monday, March 21st 2022, 2:33:26 am
AZERBAIJAN
Sunday, March 20th 2022, 7:33:26 pm
CANADA/Toronto
Sunday, March 20th 2022, 11:33:26 am

باتشکر از :نجمه صالحی