شعر

با شاعر پارسی زبان مخاطب رسانه “امیر حسین پناهنده”

از سايه ي انتظار خود مي ترسيم موجيم كه از قرار خود مي ترسيم...

از سايه ي انتظار خود مي ترسيم
موجيم كه از قرار خود مي ترسيم
تا حال زمستاني مان پابرجاست؛
از عـاقبتِ بهـار خود مي ترسيم.

# امیرحسین پناهنده

از صبـر پُرم، زمـان برايـم بفرست
در حسرت مرگ…جان برايم بفرست
حالا كه زميـن هواي رفتـن دارد؛
يك تكـه از آسمـان برايم بفرست!

#امیرحسین پناهنده

تنظیم کننده:احسان امیری،

دبیرشعررسانه

د