NBA امروز تعطیل است.

خبر ورزشی 🔸بامداد امروز (چهارشنبه) لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا تعطیل بود و هیچ دیداری در NBA برگزار نشد. 🔸دلیل این موضوع، برگزاری انتخابات خارج از سال شامل انتخابات فرمانداری و قانونگذاری ایالتی در چند ایالت، و همچنین طرح‌های متعدد شهروندی و شهرداری است.

خبر ورزشی

🔸بامداد امروز (چهارشنبه) لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا تعطیل بود و هیچ دیداری در NBA برگزار نشد.

🔸دلیل این موضوع، برگزاری انتخابات خارج از سال شامل انتخابات فرمانداری و قانونگذاری ایالتی در چند ایالت، و همچنین طرح‌های متعدد شهروندی و شهرداری است.