هرهفته با شاعران مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

شعر “میخ های فروتن” و” نگاه”-قاسم بغلانی،محسن شفیعی

میخ های فروتن

میخواهم روی پاهایم باشم
چهارپایه ای خیره به سقف
میخ
میخ های فروتن
فرو در چهارپایه
بی بند وباری سقف
از خفگی من لذت ببر
دستم به هیچ جا بند نیست
باید از آخرین آهنگی که
می شنوم
به گوشم بفهمانم
گوشم همیشه نفهم بود
میخ میشد به یک آهنگ
میخ های فروتن
در تن چوب
سقف از انتظار بدش می آید!

قاسم بغلانی

نگاه

خاکستر جنگلی که می سوزد
اندوهی ست که روی دست باد نمی ماند
نگاه به خانه ها
که آتش زیر خاکستر اند
و به من
درختی که روی شیشه ی پنجره ات نشسته ام

محسن شفیعی

  ‌          ‌                                                       با تشکر از :احسان امیری
دبیر سرویس شعر رسانه ایرانیان اروپا